قهرمان ایمدر

اخبار

اخبار

اخبار

اجزای کفش مناسب

مهم ترین وظیفه کفش حفاظت از پا و ممانعت از آسیب رسیدن به آن است ولی متاسفانه بسیاری از کفش ها به پا آسیب میرسانند

۱۲:۳۷
۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶